ECO LABEL

ECO LABEL

Ekolojik belgelendirme, üretici bir firmanın, belirlenmiş süreçlere veya hedeflere gönüllü olarak uymayı seçtiği bir çevresel düzenleme ve yaklaşımıdır. Sertifikasyon hizmetleri sunan birçok kuruluş tarafından, bu yönde standartlar belirlenmekte ve bu doğrultuda sertifikalandırılmış ürünlere iliştirilen bir logo olmaktadır.

ECO LABEL

Genellikle de bu bir eko etiket olarak bilinmektedir. Bu tür sertifikasyon programları, üretici firmaların, bir dizi belirlenmiş ve ölçülmüş hedefi gönüllü olarak takip ettiklerini, çevreye zararlı etkileri en aza indirme yükümlülüklerini yerine getirdiklerini ve bu şekilde kurumsal sosyal sorumluluklarını yerine getirdiklerini kanıtlamış olmaktadır.

Ekolojik etiketleme, dünya genelinde uygulanan gönüllü bir çevresel performans belgelendirme ve etiketleme yöntemidir. Ekolojik etiket, belli bir kategori içinde çevresel olarak tercih edilebilir olduğu kanıtlanmış ürün veya hizmetleri tanımlamaktadır.

Yetkili kuruluşlar, esas itibariyle firmaların, yaşam döngüsü kriterlerine dayanan şeffaf çevresel koruma anlayışını benimsediği, bağımsız ve tarafsız olarak tespit edilen ürün veya hizmetler için onaylanmış güvenilir etiketler sunmaktadır. Bu standartlar belirlenirken bilime dayalı çalışmalar yapılmakta ve onaylanmaktadır. Gereksinimler ve ürün kategorileri farklılık gösterse de tüm standartlar, toksisite, hava kalitesi, enerji ve su kullanımı, geri dönüştürülebilirlik, doğal kaynakların kullanımı ve diğer alanları içeren birden çok çevre ve sağlık problemini ele almaktadır.

Bu çalışmalar yapılırken esas alınan standart ise Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 14024 standardıdır. Bu standart, ürün kategorilerinin, ürün çevre kriterlerinin ve ürün işlev özelliklerinin seçimi dahil olmak üzere Tip 1 çevresel etiketleme programlarının geliştirilmesi, uygunluğun değerlendirilmesi ve kanıtlanmasına yönelik ilke ve prosedürleri açıklamaktadır. Bu standart ayrıca ekolojik etiketin verilmesi için belgelendirme prosedürlerini de açıklamaktadır. Söz konusu standart ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN ISO 14024 Çevre etiketleri ve beyanları - Tip 1: Çevre etiketlemesi - Prensipler ve yöntemler.

Son zamanlarda çevresel konuların önemi daha fazla artmıştır. Çeşitli sektörlerde üretici firmalar için modern standartlara uymanın bir yolu, çevre yönetim sistemleri ile uyumlu çalışmaktır. İşletmeler artık çevre yönetim sistemlerini, tanınmış bir ekolojik belgelendirme programına göre belgelendirmek istemektedir.

Dünyanın her yerinde çevresel kaygılar o kadar artmaya başlamıştır ki, insanların çevresel sorumluluk ve farkındalık konusundaki anlayışları bundan fazlası ile etkilenmektedir. Bu anlayış, birçok işletme için faaliyetlerinin çevresel etkilerini kabul etmenin ve çevresel farkındalıklarını farklı şekillerde göstermek için adımlar atmanın bir sorumluluk olduğunu ortaya koymaktadır. Çevre bilinci kurumsal sosyal sorumluluğun bir bileşenidir. Uluslararası Standartlar Örgütü’ne göre kurumal sosyal sorumluluk, topluma fayda sağlamayı amaçlayan bir şekilde ekonomik, sosyal ve çevresel sorunları ele almak için işletmelerin dengeli bir yaklaşımı kabul etmeleridir.

Ekolojik dengenin neredeyse onarılmaz bir şekilde kötüye gittiği bu dönemde kuruluşumuz, sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve çeşitli sektörlerdeki üretici firmaların ekolojik çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır.